• Skip to main content

Circular

Circular

Sr. No Publish Date Description Download
103/11/2022Extended Timeline of AICTE Scholarship Schemes of Govt. of India ( Pragati, Saksham and Swanath)
210/10/2022शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीभूत (CAP) प्रवेशासाठी संस्थांची माहीती पडताळणी करून अद्ययावत करणे बाबत
310/10/2022व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत नियमभाय्य प्रवेश देऊन शैक्षणिक भ्रष्टाचार केला जात असल्याबाबत.
404/10/2022प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक: शैक्षणिक वर्ष 2022-23 करीता प्रथम वर्ष एचएससी (बारावी नंतरचे) पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक वाढविणेबाबत (30-09-2022)
516/09/2022Implementation of Scholarship for Top Class Education for Students with Disability -A.Y.2022-23
616/09/2022Notification regarding KYC Registration form of Institute for NSP Portal of GoI- 2022-23
716/09/2022Regarding Implementation of AICTE (PRAGATI, SAKSHAM & SWANATH) Schemes –A.Y. 2022-23
816/09/2022Regarding Implementation of Merit Cum Means (MCM) Scheme –A.Y. 2022-23
916/03/2022करार पद्धतीने नियुक्ती (मुदतवाढ )
1019/01/2019Welcome To Joint Director Technical Education,Regional Office, Mumbai