Circular

Circular

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
116/09/2022अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद , नवी दिल्ली यांच्या प्रगति, सक्षम व स्वनाथ शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
216/09/2022अल्प संख्यांक करी मंत्रालय , भारत सरकार, नवी दिल्ली , यांची गुणवत्ता - नि - साधन शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२ -२३ साठीच्या अंमलबजावणीबाबत
316/03/2022करार पद्धतीने नियुक्ती (मुदतवाढ )
419/01/2019सहसंचालक तांत्रिक शिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई यांचे स्वागत आहे
1 2