Contact Us

Last updated on जुलै 27th, 2021 at 10:19 am

    कार्यालयाचा पत्ता

    सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई
    • नवीन जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत इमारत, पहिला मजला, शासकीय तंत्रनिकेतन परिसर ४९,खेरवाडी,अलियावार जंग मार्ग, बांद्रे (पूर्व), मुंबई ५१
    • 26474892
    • romumbai@dtemaharashtra.gov.in