Desk Tab

Last updated on मार्च 15th, 2022 at 09:39 am

तांत्रिक / प्रशासकीय

 • प्रोग्रामर
 • तांत्रिक १
 • तांत्रिक २
 • तांत्रिक ३
 • तांत्रिक ४

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्रीमती. अनुष्का अविनाश चाफिलाकर (प्रोग्रामर)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्री. किशोर भीकाजी मानकर (मुख्य लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

संगीता कैलास निकले (वरिष्ठ लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

रिक्त पद

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

रिक्त पद

आस्थापना विभाग

 • आस्थापना विभाग 1
 • आस्थापना विभाग 2
 • आस्थापना विभाग 3
 • आस्थापना विभाग 4
 • नोंदणी विभाग

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. जितेंद्र रामदासजी निखाडे (सहाय्यक संचालक तांत्रिक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्रीमती. सुजाता शशांक ओटवणेकर (अधीक्षक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्रीमती. सुजाता शशांक ओटावणेकर (अधीक्षक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

लता नामदेव आडे (ज्येष्ठ लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्रीमती. सुजाता शशांक ओटावणेकर (अधीक्षक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्रीमती. मितिशा मंगेश तावडे (ज्येष्ठ लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्रीमती. सुजाता शशांक ओटावणेकर (अधीक्षक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

शीतल नामदेव चव्हाण (लिपिक कम टायपिस्ट)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्रीमती. सुजाता शशांक ओटावणेकर (अधीक्षक)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

रिक्त पद

लेखा विभाग

 • लेखा विभाग 1
 • लेखा विभाग 2
 • लेखा विभाग 3
 • लेखा विभाग 4

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. विजय लक्ष्मण भांगरे (सहाय्यक संचालक नॉन-टेक्निकल)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्री. विजय फकीरा केदारे (मुख्य लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. विजय लक्ष्मण भांगरे (सहाय्यक संचालक नॉन-टेक्निकल)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्रीमती. प्रज्ञा प्रसाद पवार (ज्येष्ठ लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. विजय लक्ष्मण भांगरे (सहाय्यक संचालक नॉन-टेक्निकल)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्री. निलेश बाळकृष्ण वाजे (ज्येष्ठ लिपीक)

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. विजय लक्ष्मण भांगरे (सहाय्यक संचालक नॉन-टेक्निकल)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्री. सुरेंद्र नाना मेहर (लिपिक कम टायपिस्ट)

गोपनीय विभाग

 • गोपनीय विभाग

कार्यासन क्रमांक:

पर्यवेक्षकीय अधिका-याचे नांव व पदनाम:

श्री. प्रमोद ए. नाईक (सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय मुंबई)

कार्यासन कर्मचारी नांव व पदनाम:

श्रीमती. ममता प्रकाश येले (स्टेनोग्राफर)