Establishment

Last updated on सप्टेंबर 21st, 2022 at 11:29 am

Downloads

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
124/11/2022सहसंचालक, तंत्रशिक्षण , विभागीय कार्यालय मुंबई , या कार्यालयातील व या कार्यालयाच्या अधिनस्त संस्थांतील वर्ग -३ व – ४ मधील कर्मचार्‍यांची दि .0१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.
218/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-4 च्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
318/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-3 च्या उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी
428/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Library Attendant
528/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Junior Clerk (Urban)
628/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Senior Clerk ( Urban )
728/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Instructor
828/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Chargeman
928/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Technical Lab Assistance
1028/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Junior Clerk ( Rural )
1 2 3 7