Notifications

Notifications

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
124/11/2022सहसंचालक, तंत्रशिक्षण , विभागीय कार्यालय मुंबई , या कार्यालयातील व या कार्यालयाच्या अधिनस्त संस्थांतील वर्ग -३ व – ४ मधील कर्मचार्‍यांची दि .0१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.
210/11/2022Government College of Engg., Ratnagiri - Quotation for cleaning Items
318/07/2022शासकीय मुद्रणसंस्था मुंबई - रद्दी विक्री सूचना
418/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-4 च्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
518/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-3 च्या उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी