Establishment

Last updated on सप्टेंबर 21st, 2022 at 11:29 am

Downloads

क्रमांक प्रकाशित तारीख वर्णन डाउनलोड
108/12/2023निदेशक प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) या पदाकरीता दिनांक १२.१२.२०२३ रोजी होणाऱ्या व्यावसायिक चाचणी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना.
227/09/2023वर्ग - ३ व वर्ग - ४ पदोन्नती आदेश
329/08/2023Final Seniority List For Class III & Class IV as on 01.01.2023
430/05/2023वर्ग ३ बदल्या २०२३
512/05/2023३१ मे २०२३ रोजी प्रशासकीय बदलीसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी (बिगर अवघडक्षेत्र ) शहरी संवर्ग
624/11/2022सहसंचालक, तंत्रशिक्षण , विभागीय कार्यालय मुंबई , या कार्यालयातील व या कार्यालयाच्या अधिनस्त संस्थांतील वर्ग -३ व – ४ मधील कर्मचार्‍यांची दि .0१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.
718/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-4 च्या उमेदवारांची तात्पुरती प्रतीक्षा यादी
818/07/2022अनुकंपा तत्वावर प्राप्त झालेल्या वर्ग-3 च्या उमेदवारांची अंतिम प्रतीक्षा यादी
928/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Library Attendant
1028/02/2022Promotion order for Class III and Class IV. - Post Name - Junior Clerk (Urban)
1 2 3 8